Site Loader
Get a Quote
Rock Street, San Francisco

Inleiding
In hierdie opstel sal daar gepoog word om bewyse te lewer van hoe die kurrikulum daarby sal baat as inheemse kennis in die kurrikulum geintergreer word. Eerste sal die twee konsepste gedefinieer word. Tweedens sal inheemse kennis intergrasie ondersoek word. Derdens sal verduidelik word op watter maniere inheemse kennis in die kurrikulum geintegreer kan word. Laaste sal gepoog word om die rol van werklikheidvisiese in die intergrasie proses te verduidelik.
Probleemstelling
Die probleemstelling is dus, sal inheemse kennis suksesvol in die Suid-Afrikaanse kurrikulum geintegreer kan word en watter rol sal werklikheidsvisies in hierdie intergrasie proses speel.
Kennis en werklikheidsvisie
Volgens Studley(1998) kan kennis gedefinieer word as ? komplekse proses wat sosiale en kultruele faktore insluit. Inheemse kennis is slegs die kennis wat in verskillende groepe se kulture, tradisies, geloof en lokale gemeenskappe geanker is.
Werklikheidsvisie word gedefinieer as die manier waarop mense die wêreld sien, die manier waarop hulle sin maak van gebeure in die wêreld en waarom dit plaasvind.
Inheemse kennis
Inheemse kennis is belangrik in Suid-Afrika. Daar ? verskeidenheid kulture van ander lande in Suid- Afrika. Volgens Esiobu(2017) wat in Nigeria groot geword het, sal sy nie haar kind met die alfabetkaarte onderrig nie. Die alfabetkaarte maak gewoonlik gebruik van “a” vir appel om die letter “a” te leer, maar vir kinders wat in Nigeria woon is appels ? eksotiese vrug. Die leerders sal dus nie die voorkennis hê om te verstaan wat die appel werklik is nie, omdat die vrug nie deel van hulle realiteit is nie. Hierdie leerders word benadeel in die “gewone” klaskamer, omdat hulle inheemse kennis nie deel van ons kurrikulum is nie. Deur inheemse kennis in die kurrikulum te integreer sal die leerders kan bou op hul agtergrondkennis en leer sal meer betekenisvol wees. Leerders kan hul inheemse kennis met mekaar deel, hulle sal dan weer nuwe kennis aanleer. Dit sal die leerders verenig en trotsheid kweek in ons unieke land met sy gemengde inheemse kennis.
Die intergrasie
Die kurrikulum bestaan meestal uit westerne kennis wat daarna verwys dat kennis getoets en bewys moet word, maar daar kan op vele maniere bewys word dat die westerne kennis nie altyd verskil van inheemse kennis nie. As voorbeeld wil ek die kankerplant gebruik wat volgens die Koi-san en Zulu’s medisinale waarde dra. Wetenskaplikes was ook van mening dat hierdie plant medisinale waarde dra. Die kurrikulum kan op dieselfde wyse geintegreer word deur inheemse kennis nie net as sprokies te aanvaar nie.
Onderwysers moet daarop ingeset word om inheemse voorbeelde in hulle lesse te gebruik. Inheemse speeletjies soos marabaraba kan gebruik word om wiskunde aan te leer. Leerders kan selfs onderrig word deur inheemse musiek en drama as pedagogie te gebruik. Hierdie voorbeelde sal makliker toegepas kan word in die grondslagefase klasse, dit sal vir die leerders ? beter fondasie vaslê met ? ryk agtergrond waarop hulle kan bou.
Werklikheidsvisie
Die onderwysers, ouers en gemeenskape sal hulle werklikheidvisie so moet aanpas dat dit die “nuwe” geintegreerde kurrikulum sal aanvaar. Dit sal nuwe probleme skep in die integrasie proses, omdat mense nie altyd hulle sienings en menings maklik verander nie.
Gevolgtrekking
Die beste manier om te verseker dat Suid- Afrika vooruit strewe as ? land sal wees om inheemse kennis integrasie in die kurrikulum ? realiteit te maak. Suid-Afrika as ? land moet saam staan met een visie in gedagte om ? beter toekoms te skep.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Lillian

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out
x

Hi!
I'm Camille!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out